BỔN TÔN BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG

10/10/2022

Bất Động Minh Vương (Acala-vidya-rāja). Lại xưng là Bất Động Kim Cương Minh Vương (Acala-vajra-vidya-rāja), Bất Động Tôn (Acala-nātha), Vô Động Tôn, Vô Động Tôn Bồ Tát... là một trong 5 vị Đại Minh Vương, một trong 8 vị Đại Minh Vương.

Tôn này còn có các tên gọi khác là: Bất Không Thánh Giả Vô Động Uy Đức Vương, Thánh Vô Động Tôn Ma Ha Uy Nộ Vương, Vô Động Đại Uy Đức Kim Cương, Vô Lượng Lực Thánh Giả, Bất Động Tôn Minh, Đại Mãnh Bất Động Lực Giả, Bất Động Đại Hữu Tình, Vô Động Bất Động Tôn, Bất Động Sứ Giả...Mật Hiệu là Thường Trụ Kim Cương

Bất Động Minh Vương là thân ứng hoá của Đại Nhật Như Lai (Vairocanatathāgata) thọ nhận Giáo Mệnh của Đức Như Lai, hiện bày tướng phẫn nộ, trường trụ trong Tam Muội Hoả Sinh hay thiêu đốt hết chướng nạn bên trong bên ngoài với các phiền não, tồi diệt tất cả Ma Quân oán địch.

Tôn này là Giáo Lệnh Luân Thân (Ādeśana-cakra-kāya) của Đại Nhật Như Lai, hay giáng phục tất cả Ma (Māra) Do Tôn này có Thệ Nguyện làm tôi tớ của chư Phật, thực hành mọi công việc, nhận thức ăn dư thừa do hành giả cúng dường, ngày đêm ủng hộ hành giả, khiến cho người ấy viên mãn Vô Thượng Bồ Đề, cho nên Ngài có tên gọi là Bất Động Sứ Giả, Vô Động Sứ Giả (Acala-ceṭaka). _

Thắng Quân Bất Động Nghi Quỹ ghi nhận bốn Hoằng Nguyện của Bất Động Minh Vương là: 1_ Thấy được thân Ta liền phát Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) 2_ Nghe được tên Ta sẽ đoạn ác tu thiện 3_ Nghe được Ta nói sẽ được Đại Trí Tuệ 4_ Biết được Tâm Ta ắt tức thân thành Phật

Ngoài ra Bất Động Minh Vương đối với việc hộ trì Mệnh Căn của chúng sinh cũng có Công Đức thù thắng. _

Thắng Quân Quỹ ghi rằng: “Pháp Bất Động có ý nghĩa là hay bảo hộ Tâm Bồ Đề, tức bảo hộ chư Phật Bồ Đề, chúng sinh Bồ Đề.

Bảo hộ chư Phật Bồ Đề. Phàm Thể của Tâm Bồ Đề là Thức thứ tám (Ālayavijñāna), Thức này tức là chư Phật, Thức này không có khởi đầu không có kết thúc (vô thủy vô chung) có hiệu là Vô Lượng Thọ Phật (Amitāyuḥ-buddha). Tất cả mệnh căn của chúng sinh đều gìn giữ trên Thức thứ tám, Mệnh Căn này bảo hộ khiến cho chẳng động tức là Bất Động Minh Vương vậy.

Bảo hộ chúng sinh Bồ Đề. Phàm giữ gìn Phong Luân của Thế Giới sự, ấy là tuổi thọ của tất cả chúng sinh, tức là gió của hơi thở, hơi thở ngưng thì chết. Thế nên Bất Động bảo vệ hơi thở của cõi Phật, hơi thở của chúng sinh” _

Thâm Bí Khẩu Quyết nói rằng: “Chữ chủng tử của Bất Động Minh Vương đại biểu cho Bản Thệ thọ mệnh lâu dài của tất cả chúng sinh nên dùng chữ 㜪 (Hūṃ) làm chủng tử. Do Bất Động Minh Vương này đặc biệt có Bản Thệ sống lâu, nên dùng chữ 㪩 (Hāṃ) làm chủng tử.

Tuổi thọ của con người tức là hơi thở, mà hơi thở lại là gió. Thế nên Sớ 10 nói rằng: “Mệnh là Gió, gió là Tưởng, Tưởng là Niệm. Mệnh Căn như vậy là Tưởng hơi thở ra vào, hơi thở ra vào của sinh mệnh. Do vậy chữ 㪩 (Hāṃ) là Phong Luân biểu thị cho ý nghĩa sống lâu

Chính vì thế cho nên Lập Ấn Tạp nói rằng “Lại khi Chính Báo dứt Sống thêm được sáu tháng” Dựa vào Văn bày mà tu Pháp Diên Mệnh vậy

Quỹ ghi rằng: “Pháp trừ chết yểu. Dùng cỏ Cốt Lự thấm với bơ, sữa, Mật làm thành Hộ Ma (Homa: Pháp dùng lửa thiêu đốt) mười vạn biến thì hay trừ ách nạn lớn như là người dân trong nước bị chết yểu bởi bệnh dịch lưu hành, nên gọi là Yểu Tử Nạn (nạn chết yểu)”

Lại nói rằng: “Pháp trừ tai nạn chết chóc. Dùng sữa làm Hộ Ma một ngàn biến thì hay trừ khử tai nạn chết chóc”

Đế Lị Kinh cũng nói: “Lại dùng cỏ Cú Lô hòa với bơ, sữa, Mật rưới vào trong lửa, thiêu đốt mười vạn lần thời hay trừ diệt bệnh Đại Dịch”.

Đặc biệt là Pháp Bất Động còn được dùng trong việc an gia trấn quốc

nguồn sưu tầm

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Hotline Hotline: 0909.768.112
zaloNhắn tin zalo
messNhắn tin SMS
shoppeShoppe