KHO TÀNG GIA TRÌ - NGHI QUỸ ĐỨC PHẬT

15/02/2024

Đức Phật Shakya Muni cùng chư vị A La Hán
 
Na-mo Gu-ru Sha-kya Mu-na Ye.
Như trong Kinh Tam Muội Vương có thuyết:
“Khi đi, khi đứng, khi nằm và khi ngồi,
Người nào nhớ tưởng vầng trăng Đức Năng Nhân,
Bổn Sư thường hằng an trụ trước người đó,
Người đó sẽ đắc quảng đại quả Niết Bàn”.
 
Và:
“Thân thể thanh tịnh như sắc màu vàng kim,
Hổ Chủ Thế Gian khắp thảy cực trang nghiêm,
Người nào để tâm chuyên chú quán như vậy,
Đó là nhập định nơi các hàng Bồ Tát.”
 
Như đã tuyên thuyết, nên phải thực hành du già thường tuỳ niệm tưởng Đức Năng Nhân Vương, Bổn Sư vô đẳng của tất cả chúng ta. Như vậy thì:
 
            [Quy y – Phát tâm:]
 
Chư Phật, Chánh Pháp, Tăng Già thù thắng bảo,
Cho đến giác ngộ con nguyện nương quy y.
Công đức có được như con hành bố thí,
Nguyện thành Phật Quả vì lợi ích chúng sinh.
 
Ba lần và:
 
Nguyện hết thảy hữu tình có được an lạc và nhân của an lạc.
Nguyện [hết thảy hữu tình] viễn ly đau khổ và nhân của đau khổ.
Nguyện [hết thảy hữu tình] bất ly sự an lạc tối thượng không có đau khổ.
Nguyện [hết thảy hữu tình] trú trong xả vô lượng viễn ly ái tằng, thân sơ.
(người thương kẻ ghét, người thân kẻ lạ)
 Ba lần.
 
Trước lúc phát tâm tu tứ vô lượng, thì trong trạng thái tâm ý nhớ tưởng đến ý nghĩa tự tánh bất thành lập đối với hết thảy các pháp (hiện tượng) hiển hiện.
 
            [Quán tưởng:]
 
Ah! Vô sinh Không Tánh cùng với Duyên Khởi Tánh,
Quang minh vô ngại song vận lý huyễn ảo,
Hư không trước ta biển cả mây cúng dường,
Bảo toà sư tử, trên hoa sen, nhật, nguyệt.
Bổn Sư vô đẳng, sư tử tộc Sha-kya,
Hảo tướng, tuỳ hình đầy đủ sắc vàng kim,
Đắp Tam Pháp Y, ngồi thế kim cương toạ.
Tay phải duỗi thẳng trong thế Xúc Địa Ấn,
Tay trái giữ bát cam lồ Bình Đẳng Ấn,
Như núi vàng kim uy nghi phổ chiếu quang,
Trùm khắp hư không lưới hào quang trí tuệ.
Tám cận Nam Tử cùng mười sáu Trưởng Lão (1),
Hải hội Thánh chúng, quyến thuộc đông vi nhiễu,
Duy chỉ nhớ niệm, từ nhị biên hữu tịch (2)
Giải thoát, ban cho kiết tường của thắng lạc.
Đấng Chí Tôn hiện tổng nhiếp chốn quy y.
 
(1) Tám Đại Bồ Tát, mười sáu A-la-hán.
(2) Giải thoát từ hiện hữu của sinh tử và tịch tĩnh của Niết Bàn, gọi tắt là hữu tịch.
 
Khi quán tưởng thân của Đức Phật như thế thì lập tức khởi tâm nghĩ tưởng rằng [Ngài] thật sự có an trụ nơi đó. Bởi vì đối với thân trí tuệ của Chư Phật, bất kỳ phương hướng và thời gian nào cũng không có khoảng cách xa gần. Quán tưởng bất kỳ nơi nào thì chắc chắn Ngài sẽ an trụ chính nơi đó. Từ trong Kinh đã thuyết:
“Dù ai tác ý nơi Đức Phật,
Thì Phật an trụ ở trước đó,
Thường hằng ban cho lực gia trì,
Giải thoát hoàn toàn các tội chướng”
Vì thế quán tưởng Đấng Thắng Phật thì tư lương đã tích tập cũng sẽ không bị hoang phí, thiện căn không bị hư hoại. Trong Kinh Hoa Nghiêm:
“Nghe, thấy, thực hành cúng dường chư Thắng Phật,
Vô lượng phước đức chất chứa sẽ tăng trưởng,
Sẽ đoạn hết thảy phiền não, khổ luân hồi,
Trong khoảng giữa này duyên hợp sẽ bất tận”
Ở trước Phật phát nguyện như thế nào thì cũng sẽ thành tựu giống y như vậy. Từ trong Kinh Tuyên Thuyết Văn Thù Tịnh Thổ Công Đức:
“Hết thảy chư Pháp như duyên sinh,
Thường trú trên đỉnh của hy vọng,
Người nào vun trồng sự phát nguyện,
Sẽ đắc được quả giống như thế”
Hãy sinh khởi sự xác quyết kiên cố đối với các chân lý đã tuyên thuyết.
 
Đại bi nhiếp thụ ác thế, cấu trược thời,
Sau đó phát thệ năm trăm lời đại nguyện,
Tán như bạch liên, nghe danh bất thoái chuyển,
Cung kính đảnh lễ Bổn Sư Đại Từ Bi.
Thiện căn ba cửa, thụ dụng con và người,
Dâng cúng quán như mây cúng dường Phổ Hiền.
Tội chướng không sót tích tập từ vô thuỷ,
Tận lòng hối hận mãnh liệt phân biệt sám.
Thiện hạnh của chư Thánh giả cùng phàm phu,
Ba thời tích tập công đức con tuỳ hỉ.
Chánh lý thậm thâm, quảng đại Diệu Pháp Luân,
Thỉnh chuyển liên tục không ngừng khắp mười phương.
Nơi Ngài có thân trí tuệ như hư không,
Mặc dù an trú tam thời bất chuyển di,
Nhưng tuỳ tâm trạng chỉ bày lý sinh diệt,
Sắc Thân Biến Hoá thường hằng thị hiển hiện.
Con đã tích tập thiện căn trong tam thế,
Để lợi hết thảy chúng sinh khắp hư không,
Thường hằng tạo sự hoan hỷ nơi Pháp Vương,
Nguyện đắc quả vị Pháp Chủ Chiến Thắng Phật.
Chúng con, chúng sinh thời trược không hổ chủ,
Tăng thượng đại bi nhiếp phục bằng ân đức,
Thời này, cõi này hiện diện của Tam Bảo,
Bao nhiêu đều là sự nghiệp của chính Ngài.
Vì thế vô đẳng tối tôn chốn quy y,
Thành kính tín ngưỡng hết lòng con cầu khẩn,
Đừng quên thuở xưa đã phát đại thệ nguyện,
Cho đến giác ngộ nhiếp phục bằng đại bi.
 
Với tín tâm kính ngưỡng (tâm thắng giải tín) mãnh liệt, nghĩ tưởng rằng Đức Bổn Sư thật sự có an trụ, chuyên chú quán tưởng nơi thân tướng [Đức Phật] mà tận lực tụng niệm:
 
Cung kính đảnh lễ, cúng dường, quy y Thượng Sư, Tôn Sư Hoại Hữu Xuất, Như Lai, Phá Oán, Chánh Đẳng Viên Mãn Giác Ngộ, Thánh Đức Chiến Thắng Sha-kya Năng Nhân.
[Đấng Tôn Sư Hoại diệt bốn ma, sở Hữu sáu phẩm hạnh, Xuất ly khỏi ranh giới sinh tử Niết Bàn, Đấng Như thế mà đến, Phán oán phiền não, giác ngộ chân chánh đủ đầy, Bậc thánh đức chiến thắng dòng tộc Sha-kya Mâu ni]
 
Đà-ra-ni (tổng trì) được tuyên thuyết từ trong Kinh Tiểu Bát Nhã, là cách khuyến thỉnh dòng tâm thức của [Đức Phật].
 
 “Te-ya-tha, Om Mu-ni Mu-ni Ma-ha Mu-na-ye Soa-ha”
 
Nhiều lần, và từ “Om” trở đi hãy tận lực trì tụng. Trong thời điểm này tuỳ niệm tưởng đến phẩm hạnh của Đức Bổn Sư, và với tâm tín ngưỡng chuyên chú quán tưởng vào thân tướng [Đức Phật] hiển hiện rõ ràng. Dựa vào việc tụng niệm danh hiệu và trì tụng đà-ra-ni nên:
 
Từ thân Đức Bổn Sư phóng đại quang minh chứa đủ loại hào quang trí tuệ, xoá tan tất cả tội chướng của con và hết thảy chúng sinh.
Và sinh khởi như lý những đức hạnh từ con đường Đại Thừa để có được dũng khí nơi địa vị Bất Thoái Chuyển.
 
Hãy tận lực tinh tấn tụng niệm như thế.
Tuỳ thời gian căn cứ tình huống mà cúng dường như mạn-đà-la (xin xem trang kế), tụng đọc các loại tán thán Đức Năng Nhân (xin xem trang kế) hay bất kỳ loại Kinh nào theo ý muốn như Kinh Đại Bi Bạch Liên Hoa (hay Kinh Bi Hoa), Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm (hay Kinh Thần Thông Du Hí), Kinh Bổn Sanh các loại (tức Truyện tiền thân Đức Phật), Một trăm linh tám danh hiệu Như Lai v.v… hãy tận lực tụng đọc như thế.
Hãy niêm phong hết thảy gốc rễ của thiện hạnh bằng sự hồi hướng cho Vô Thượng Bồ Đề và phát nguyện (xin xem trang kế).
Nói chung, khi đi, đứng, nằm, ngồi hết thảy mọi thời không quên nhớ tưởng đến Đức Bổn Sư, và ban đêm cũng quán tưởng thân hào quang của Đức Bổn Sư thật sự an trụ phát quang soi sáng hết thảy các phương dường như cực kỳ sáng sủa giống như ban ngày, ở trong cảnh giới (tưởng) đó rồi đi vào giấc ngủ. Bình thường cũng nhớ tưởng, hoàn cảnh chính Đức Bổn Sư ngày xưa đã bắt đầu phát tâm như thế nào, nổ lực noi theo các điển tích của Tam Thế Chư Phật và Chư Đại Bồ Tát, trong trạng thái không buông thả thệ nguyện của tâm bồ đề trân quý mà thực hành Bồ Tát Hạnh nói chung và đặc biệt tinh tấn tận lực tu hành du già chỉ quán (thiền chỉ và thiền quán), như vậy đối với việc có được thân người hạ mãn này sẽ tràn đầy ý nghĩa. Trong các Kinh có thuyết duy chỉ cần nghe danh hiệu chính Đức Bổn Sư của chúng ta thì sẽ từ từ bất thoái chuyển nơi con đường Đại Giác Ngộ. Trong Kinh Tiểu Bát Nhã Ba La Mật Đa: “Hết thảy Chư Phật khởi sinh từ đà-ra-ni được chỉ bày trên đây. Chính Quân Vương Sha-kya đã thành Phật nhờ vào oai thần có được của đà-ra-ni này và Đức Quán Thế Âm đắc được hàng Thù Thắng Bồ Tát. Duy chỉ nghe thấy đà-ra-ni này sẽ không khó nhọc mà đắc được quảng đại phước đức và tịnh hoá hết thảy nghiệp chướng. Nếu tu Mật Chú sẽ đạt được thành tựu không có ma chướng”, đã tuyên thuyết như thế. Từ trong Kinh điển khác cũng có thuyết: “Trì tụng một lần đà-ra-ni này sẽ có được vô lượng công đức lợi ích như được tịnh hoá hết thảy tội lỗi đã tạo trong tám trăm tỷ kiếp (câu chi bát vạn 10.000.000x80.000). Và đây chính là tâm yếu thù thắng của Đức Sha-kya Năng Nhân Như Lai”. Cách thức nổ lực làm sao để phát khởi tín tâm và tu hành du già chỉ quán có tuyên thuyết trong các luận điển khác.
 
Nghi quỹ này có được là do Won Orgyen Tendzin Norbu, một kho tàng châu báo tam học (giới, định, huệ), đã cúng dường kiết tường khăn ka-tag khẩn thiết khuyến thỉnh, và tôi đã ghi khắc trong tâm khảm. Gần đây nhất, Won Rinpoche lại uỷ thác Hoá thân Jigme Pema Dechen đến cùng với các cúng phẩm như đệ nhất bảo vật (vàng ròng), kiết tường khăn ka-tag, thỉnh cầu “Xin nhanh chóng hoàn thành tu pháp nghi quỹ này”. Ứng với lời khuyến thỉnh của nhị vị đại đức, và sự có được tín tâm bất thoái nơi Đức Bổn Sư thù thắng, Mipham Jamyang Gyatso, một người theo sau Đức Sha-kya, chỉ mang danh hiệu Thuyết Pháp Giả trong mạt thời này, đã hoàn thành dưới núi Dza Dorje Phenphug tại Phuntsog Norbu Ling (Viên Mãn Bảo Châu) tự viện, vào ngày mùng 8 tháng Đại Thần Biến năm Canh Tý Thiết Thử. Nguyện việc làm này sẽ liên tục không ngừng xuất hiện những điều kỳ diệu đối với việc hoàng Pháp lợi sinh. Nguyện năng lực gia trì vô đẳng của Đức Bổn Sư Năng Nhân thật sự thâm nhập nơi dòng tâm thức của hết thảy chúng sinh đã nhìn thấy, lắng nghe, nhớ tưởng, xúc chạm với nghi quỹ này.
“Nghe thấy thanh danh Tam Bảo trong cõi này,
Ân đức vô đẳng nghi quỹ Bổn Sư đây,
Kho tàng gia trì hỷ tiệc của chư chúng,
Ấn tống, kết nối nguyện họ đắc thành Phật.”
Manggalam – Nguyện kiết tường!
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Hotline Hotline: 0909.768.112
zaloNhắn tin zalo
messNhắn tin SMS
shoppeShoppe