BỖN TÔN ĐẠI TÙY CẦU BỒ TÁT

26/12/2022

 

Do Tôn này có Nguyện Lực rất thâm sâu, thường tùy theo sự nguyện cầu của chúng sinh khiến cho được viên mãn, lại diệt trừ Tội Vô Gián; trừ tai nạn về nước, lửa, đao binh, thuốc độc; trừ nạn Rồng Cá; miễn trừ nạn vua quan; cầu mưa; làm ngưng mưa gió; ban cho con cái, giúp cho vãng sinh về cõi Cực Lạc…. nên có tên là Đại Tùy Cầu và là vị Bồ Tát thuộc tín ngưỡng trong thời Mạt Thế

Kinh Đại Tùy Cầu Đà La Ni ghi nhận là: “Nếu như có người nào nghe thấy Chú này, liền hay tiêu diệt tội chướng. Nếu thọ trì đọc tụng, thì lửa chẳng thể thiêu đốt, đao chẳng thể gây thương tích, chất độc chẳng thể hại, hay được sự hộ thủ của tất cả Hộ Pháp. Nếu viết chép Chú này đeo ở trên cánh tay và ở dưới cổ, thì người này thường hay được sự gia trì của tất cả Như Lai”. _

Trong Phật nói Kinh Tùy Cầu Tức Đắc Đại Tự Tại Đà La Ni Thần Chú ghi nhận Công Đức của Đại Tùy Cầu Bồ Tát Thần Chú này là: “Đại Tùy Cầu này tức là Đại Tự Tại Đà La Ni Thần Chú, hay ban cho chúng sinh sự an vui tối thắng, chẳng bị tất cả Dạ Xoa, La Sát và các bệnh điên loạn, cùi hủi, Quỷ đói, Quỷ Tắc Kiến Đà, các hàng Quỷ Thần gây não hại; cũng chẳng bị bệnh nóng lạnh xâm tổn.

Nơi cư ngụ luôn luôn được thù thắng, chẳng bị sự xâm hại về chiến đấu oán thù, lại hay đập tan kẻ địch, chú trớ yểm đảo chẳng có thể làm hại, tội của nghiệp trước thảy đều tiêu diệt, chất độc chẳng thể hại, lửa chẳng thể thiêu đốt, đao chẳng thể gây thương tích,

nước chẳng thể cuốn chìm, chẳng bị sấm chớp, sét đánh, gió ác, mưa bão không đúng thời…. gây tổn hại. Nếu có người Thọ Trì Thần Chú này thì nơi cư ngụ được thù thắng. Nếu có thể viết chép rồi đeo trên cổ hoặc cột trên cánh tay thì người đó hay thành tất cả việc lành thanh tịnh tối thắng. Thường được Chư Thiên Long Vương ủng hộ. Lại được Chư Phật, Bồ Tát nghĩ nhớ, các Thiên Thần Chúng luôn luôn theo ủng hộ. Nếu có người nữ Thọ Trì Thần Chú này sẽ có thế lực lớn, thường sinh con trai, Thọ Trì lúc mang thai thì thai được an ổn, khi sinh sản được an vui, không có các bệnh tật. Mọi tội tiêu diệt nhất định không còn nghi ngờ gì, do lực Phước Đức mà tiền của, lúa gạo được tăng trưởng. Lời bảo ban khiến cho người đều tin nhận, thường được tất cả điều cung kính”

HÌNH TƯỢNG CỦA ĐẠI TÙY CẦU BỒ TÁT

Đại Tuỳ Cầu Bồ Tát có thân hình màu vàng đậm, đầu đội mão hoa báu bên trong có tượng Đức Phật, cổ đeo chuỗi Anh Lạc, 8 cánh tay đeo vòng xuyến giơ cao lên theo dạng Vô Úy. Bên phải, theo thứ tự 4 tay cầm: Chày Kim Cương Ngũ Cổ, Kích Xoa, Kiếm báu, Búa. Bên trái, 4 tay theo thứ tự cầm: Hoa sen bên trên có bánh xe (hoặc bánh xe), rương Kinh Phạn, cây Phướng báu, sợi dây.... ngồi trên hoa sen màu đỏ.

Ý nghĩa của Tôn Tượng: .)Thân màu vàng đậm đại biểu cho Báo Thân (Saṃbhoga-kāya) viên mãn .)Đầu đội mão hoa báu bên trong có tượng Đức Phật đại biểu cho năm Trí của Như Lai được gọm tụ trong Pháp Thân (Dharma-kāya) viên mãn .)Tám cánh tay đại biểu cho ngàn trăm ức Hóa Thân (Nirmāṇa-kāya)

)Bên phải: Tay chính cầm cái chày Kim Cương đại biểu cho Tự Tính như Kim Cương, hay phá tất cả phiền não, lại chẳng bị phiền não làm cho lay động (Tức không có chỗ trụ mà sinh Tâm ấy). Hoặc có thể nói là chày Kim Cương đại biểu cho Tự Tính chẳng thể bị phá hoại, chẳng sinh chẳng diệt, chẳng động chẳng lay, chẳng đến chẳng đi, chẳng dơ chẳng sạch như Kim Cương (Vajra) Tay bên trên cầm cây kích đại biểu cho sự tồi phục quân Ma, đặc biệt chỉ Ngoại Ma Tay ở giữa cầm cây búa đại biểu cho sự tồi phá tất cả Trọng chấp (sự chấp dính nặng nề)

Tay bên dưới cầm cây kiếm đại biểu cho Trí Tuệ, phá trừ tất cả Ngoại Đạo, Tà Pháp, Tà Tri, Tà Kiến Bốn Pháp Khí này biểu thị cho Pháp Giáng Phục (Abhicāruka) .)Bên trái: Tay chính cầm bánh xe hoa sen đại biểu cho sự thanh tịnh không có nhiễm dính thường chuyển bánh xe Pháp, rộng độ Nghiệp lớn của chúng sinh không có cùng tận Tay bên trên cầm rương Kinh Phạn đại biểu cho Trí Tuệ sâu rộng như biển, vào sâu trong Kinh Tạng Pháp Khí trong hai bàn tay này còn biểu thị cho Pháp Tăng Ích (Puṣṭika) Tay ở giữa cầm cái lọng đại biểu cho Đại Bi âm thầm hộ giúp cho chúng sinh, đồng thời biểu thị cho Pháp Tức Tai (Śāntika)

Tay bên dưới cầm sợi dây đại biểu cho sự nhiếp nhận chúng sinh tiến vào Phật Đạo, lìa khổ được vui, đồng thời biểu thị cho Pháp Kính Ái (Vaśikaraṇa) .)Ngồi trên hoa sen màu đỏ đại biểu cho Thiền Định thâm sâu, trăm ngàn Tam Muội của Phật được biểu hiện trên cốt tủy của Tâm Đại Bi Toàn thể Tôn Tượng đại biểu cho ba Thân Pháp, Báo, Hóa của Đức Phật với bốn loại sự nghiệp Độ Sinh: Tức Tai, Tăng Ích, Kính Ái, Giáng Phục

 

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Hotline Hotline: 0909.768.112
zaloNhắn tin zalo
messNhắn tin SMS
shoppeShoppe