Xưng tán Uy Đức Diệu Trí Thiện Công Đức

15/02/2024

Phạn ngữ: Shri Jnya-na Gu-na-bha-dra Na-mas-tu sti
Tạng ngữ: Pal Ye-she Yon-ten Zang-po zhe-tsa-we toe-pa
Xưng tán: “Uy Đức Diệu Trí Thiện Công Đức”
 
La-ma thang gön-po je-tsün jam-pé yang la chak-tsal lo
Kính lễ Thượng Sư cùng Đấng thủ hộ Tôn Thánh Diệu Trí Văn Thù Bồ Tát!
 
Gang-gi lo-trö trib-nyi trin-tral nyi-tar nam-dak rab sal-wé
Trí tuệ của Ngài lìa mây nhị chướng, thanh tịnh cực sáng như ánh thái dương,
 
Ji-nyé thön-kün ji-shyin zik-chir nyi-kyi thuk-kar lek-bam dzin
Có bao nhiêu nghĩa thấy hết bấy nhiêu, nên Ngài trì giữ pho Kinh nơi tim,
 
Gang-dak si-pé tsön-rar ma-rik mün-thum duk-ngal gyi zir-wé
Những ai giam trong ngục tù sinh tử, bị khổ vô minh ám chướng đọa đày,
 
Tro-tsok kün-la bu-chik tar-tsé yen-lak truk-chü yang-den sung
Thương hết chúng sinh như đứa con một, ngữ thuyết đủ đầy sáu mươi chi âm,
 
Truk-tar cher-trok nyön-mong nyi-long lé-kyi chak-trok trol dzé-ching
Vang to như sấm thức giấc phiền não, cứu thoát khỏi từ xiềng xích của nghiệp,
 
Ma-rik mün-sel duk-ngal nyu-gu ji-nyé chö-dzé ral-tri nam
Nắm chặt trường kiếm trừ ám vô minh, chém đứt biết bao mầm móng đau khổ,
 
Dö-né dak-ching sa-chü thar-sön yön-ten lü-dzok gyal-sé thu-wö ku
Bản lai thanh tịnh, rốt ráo thập địa, mãn thân công đức, là thân của hàng thượng thủ Bồ Tát,
 
Chu-trak chu-thang chu-nyi gyen-tré dak-lö mün-sel jam-pé yang la rab-tu dü
Một trăm mười hai tướng hảo trang nghiêm, trừ ám tâm con, thành kính cúi lễ Bồ Tát Diệu Âm.
 
Om A Ra Pa Tsa Na Dhih
(Thông thường trì “Om Ah Ra Pa Tsa Na… và 108 âm Dhi… trong một hơi)
 
Với tư tưởng thanh tịnh sao cho ưu việt, mỗi ngày trong khi trì tụng một, bảy, hai mươi mốt, một trăm, một ngàn biến v.v… từng bước giống như thế, thì sẽ có được vô lượng phẩm hạnh như là thanh tịnh các che chướng, nắm giữ sự đa văn, biện tài, tổng trì không quên lãng, đủ đầy sức mạnh và uy quyền của trí tuệ hoại diệt hết thảy hôn trầm, trạo cử v.v… Bất kỳ mỗi ngày thường thực hành xưng tán ba lần, nhờ có được những công đức phẩm hạnh của những ngôn từ như thế đó, giúp từng bước đi trên Địa và Đạo của Từ bi và Trí Tuệ, rồi càng ngày càng tăng trưởng lớn dần, sau đó nhanh chóng tiến vào kinh thành của Nhất Thiết Trí, sẽ trở thành vị thống lĩnh vĩ đại giải thoát không sót một chúng sanh ra khỏi luân hồi. Lời xưng tán “Uy Đức Diệu Trí Thiện Công Đức” do Giáo thọ sư (A-xà-lê) Dorje Tshonche Kim Cang Phục Giáp trước tác, hoàn mãn.
 
Tse-den khyé-kyi khyen-rab ö-zer gyi,
Cực quang liễu tri của Ngài đầy bi mẫn,
 
Dak-lö ti-muk mün-pa rab-sal né
Giải trừ ngu si mê ám tâm trí con,
 
Ka-thang ten-chö shyung-luk tok-pa yi,
Liễu ngộ thông suốt điển tịch Kinh và Luận,
 
Lo-drö pob-pé nang-wa tsal du sol
Xin ban chứng ngộ Trí lực đại biện tài.
 
 
Gang-tsé ta-war dö-pa am,
Nguyện khi nào muốn được nhìn thấy,
 
Chung-zé tri-war dö na yang
Hoặc muốn tham vấn việc nhỏ nhất,
 
Gön-po jam-yang khyé nyi ni,
Hỗ chủ Văn Thù, chính thực Ngài,
 
Gek-me pa yang thong-war shok
Cho con diện kiến không chướng ngại.
 
Ngữ Lực Giới Hiền chuyển dịch từ Tạng văn sang Việt văn, nếu có chổ nào sai sót con xin thành tâm sám hối, hết thảy công đức thiện lành nguyện được hồi hướng cho hết thảy chúng sinh đạt được quả vị Nhất Thiết Trí.
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Hotline Hotline: 0909.768.112
zaloNhắn tin zalo
messNhắn tin SMS
shoppeShoppe