THỈNH NGUYỆN ĐỘ MẪU NHANH CHÓNG GIA TRÌ LỰC

15/02/2024

Cứu Bát Nạn Độ Mẫu
Cứu độ thoát khỏi nạn sư tử, voi dữ, lửa cháy, rắn độc, trộm cướp, xiềng xích, biển cả, phi nhân

Om! Gya-wa kun-gyi chen-ngar thug-kye Gyal-we Yum-gyur ma-lue Gyal-we trin-le kun-trub ma
Om! Phát tâm trước Chư Thắng Phật, là Mẹ Chư Phật không sót, thành tựu hết thảy sự nghiệp của Chư Phật.
 
Nyur-ma pa-mo yang-chen ma-thang so-nam chog-ter nam-gyal rig-che ma-thang jig-che ma
Tấn Tốc Dũng Mẫu, Diệu Âm Mẫu, Ban Thắng Phước Mẫu, Tôn Thắng Mẫu, Tác Minh Mẫu và Oai Bố Mẫu.
 
Zhen-gyi mi-thub zhen-le gyal-thang seng-deng nag-kyi trol-ma jig-ten sum-gyal nor-ter ma
Vô Năng Thắng Mẫu, Thắng Tha Nhân Mẫu, Đàn Lâm Độ Mẫu, Thắng Tam Giới Mẫu, và Ban Tài Lộc Mẫu.
 
Tra-shi thon-che tra-pung jom-ma tro-nyer chen-dze rab-zhi ma-thang bar-we od-chen ma
Hành Lợi Cát Tường Mẫu, Phá Quân Địch Mẫu, Phẫn Chau Mày Mẫu, Cực Tịch Tĩnh Mẫu, Phổ Chiếu Quang Mẫu.
 
Pag-me non-ma mar-ja chen-mo mi-pham gyal-mo ri-troe ma-thang od-zer chen-mar due
Vô Lượng Trấn Mẫu, Đại Khổng Tước Mẫu, Bất Bại Vương Mẫu, Ẩn Cư Sơn Mẫu, Cụ Quang Mẫu, cúi lễ.
 
Tro-kun si-pe tsho-le trol-chir jang-chub thob-doe dag-kyang khyoe-la re-o je-tsun ma
Vì cứu chúng sinh khỏi biển sinh tử, muốn đắc Bồ Đề, con cũng thỉnh cầu đến Ngài, Chí Tôn Mẫu.
 
Om Ta-re Tut-ta-re Tu-re Soa-ha
 
 
Seng-ge lang-chen me-trul chom-kun thang
Làm an nỗi sợ sư tử, voi, lửa, rắn.
Chag-trog gya-tso sha-ze jig-pa nam
Trộm cướp, xiềng xích, biển cả cùng phi nhân.
Zhi-dze da-we od-tar sil-we ku
Tôn thân mát dịu sáng tựa như ánh trăng.
Je-tsun Trol-ma Yum la chag-tshal toe
Chí Tôn Cứu Độ Phật Mẫu, xưng tán lễ.
 
Là bổn tôn hộ tâm của chư vị Hiền triết học giả Ấn Độ thường mang theo cầu nguyện, bài nguyện “Độ Mẫu nhanh chóng gia trì lực” này được trích lục ra từ nguồn Kinh Luận là sự gia trì nhanh chóng. Một phương tiện cực kỳ cần thiết để tích tập túc số trì tụng như trăm, ngàn, vạn, muôn (100 ngàn), v.v…
 
Trong hơn hai tháng thọ nhận quán đảnh Phục Tàng Phương Bắc tại tu viện Dorje Drak ở Shimla, vào cuối ngày cả đại chúng tụng Kinh hồi hướng, sau phần tụng bài “Xưng tán Hai mươi mốt Thánh Cứu Độ Mẫu”, thì tụng bài nguyện “Độ Mẫu nhanh chóng gia trì lực” giản lược này, nhận thấy đây là bài nguyện cần thiết và hữu ích, mà lại ngắn gọn, nên con Ngữ Lực Giới Hiền đã xin bản chép tay Tạng ngữ từ chư Tăng đồng thọ quán đảnh và nay phát tâm dịch ra Việt ngữ để phổ biến đến hết thảy đồng đạo bằng hữu cùng nhau trì tụng, cầu nguyện tu tập đến Ngài. Công đức nhỏ nhoi từ việc lành này, nguyện cầu lực gia trì của Đức Cứu Độ Phật Mẫu xóa tan phần nào thiên tai dịch bệnh, chiến tranh đói nghèo, những người cơ bần được no cơm ấm áo, và hết thảy chúng sinh nhanh chóng đắc quả Bồ Đề. Nguyện cát tường..!
Dharamsala, Tạng lịch 2139 ngày 22 tháng 9 năm Thủy Long, nhằm ngày kỷ niệm Đức Phật từ cung trời trở về, Tây lịch ngày 06 tháng 11 năm 2012.
 
 
Giải thích sơ lược danh hiệu Hai mươi mốt Độ Mẫu:
Tấn Tốc Dũng Mẫu: Độ Mẫu nhanh chóng và hùng dũng, Diệu Âm Mẫu: Độ Mẫu âm thanh dịu dàng tươi mát, Ban Thắng Phước Mẫu: Độ Mẫu ban cho phước đức thù thắng, Tôn Thắng Mẫu: Độ Mẫu chiến thắng hoàn toàn, Tác Minh Mẫu: Độ Mẫu làm cho liễu ngộ rỏ và Oai Bố Mẫu: Độ Mẫu oai đức khiếp sợ.
Vô Năng Thắng Mẫu: Độ Mẫu không ai có thể thắng, Thắng Tha Nhân Mẫu: Độ Mẫu chiến thắng kẻ khác, Đàn Lâm Độ Mẫu: Độ Mẫu ở rừng đàn hương, Thắng Tam Giới Mẫu: Độ Mẫu chiến thắng cả dục giới sắc giới và vô sắc giới, Ban Tài Lộc Mẫu: Độ Mẫu ban cho tài bảo trừ nghèo đói.
Hành Lợi Cát Tường Mẫu: Độ Mẫu làm lợi ích và mang đến may mắn, Phá Quân Địch Mẫu: Độ Mẫu tiêu diệt các quân đoàn oán tặc, Phẫn Chau Mày Mẫu: Độ Mẫu phẫn nộ nhăn mặt cau mày, Cực Tịch Tĩnh Mẫu: Độ Mẫu cực kỳ an ổn tĩnh lặng, Phổ Chiếu Quang Mẫu: Độ Mẫu tỏa chiếu ánh quang.
Vô Lượng Trấn Mẫu: Độ Mẫu trấn áp vô lượng làm an dịu, Đại Khổng Tước Mẫu: Độ Mẫu chim công to lớn giải trừ chất độc, Bất Bại Vương Mẫu: Độ Mẫu vua không hề thất bại, Ẩn Cư Sơn Mẫu: Độ Mẫu ẩn cư vùng núi cao, Cụ Quang Mẫu: Độ Mẫu trang nghiêm đầy đủ hào quang.
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Hotline Hotline: 0909.768.112
zaloNhắn tin zalo
messNhắn tin SMS
shoppeShoppe