PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI LUÂN KIM CANG TỔNG TRÌ ĐÀ RA NI

20/05/2023

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI LUÂN

KIM CANG TỔNG TRÌ ĐÀ RA NI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Pháp Cự, Đời Tây Tấn

Như thật tôi nghe!

Một thời Đức Phật ở tại thành Vương Xá, trong núi Kỳ Xà Quật, cùng các vị đại Tỳ Kheo chúng gồm có một ngàn hai trăm năm mươi người đều câu hội đầy đủ.

Lại còn có các Đại Bồ Tát, gồm ba vạn sáu ngàn vị, đều là bậc thượng thủ. Các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Thiên Long Bát Bộ, trước sau đoanh vây cùng chung trong hội thuyết pháp.

Đương thời đó, có vị Chấp Kim Cang thần thưa Phật hỏi pháp yếu: Kính thưa Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn vào Cõi Niết Bàn, qua đến thời kỳ mà Phật Pháp muốn diệt thì làm thế nào thọ trì Tổng trì pháp môn?

Phật dạy Chấp Kim Cang thần: Lành thay! Lành thay! Các ông thần Kim Cang hay vì mạt kiếp chúng sanh, hỏi việc lợi ích, và ta sẽ trình bày các pháp yếu sau đây.

Phật dạy Chấp Kim Cang Thân: Luận người muốn thọ trì Tổng trì pháp môn và tụng Kinh Điển, Tọa Thiền, tu các pháp lành ấy, cần phải có những điều như sau:

Thứ nhất là phải thanh tịnh.

Thứ hai thường quyết định chí thành.

Thứ ba tinh cần không thoái.

Thứ tư báo từ ân của Phật.

Thứ năm phát hoằng đại thệ nguyện, thề ngày đêm siêng năng tinh cần báo ân của Sư Tăng phụ mẫu.

Thứ sáu báo Bồ Tát ân.

Thứ bảy báo Kim Cang ân.

Thứ tám báo ân Ba Mươi Ba Cõi Trời

Thứ chín báo Tứ Đại Thiên Vương ân.

Thứ mười báo Trì Chú Tiên Nhân Ân.

Phật dạy Chấp Kim Cang Thần: Sau khi ta diệt độ, thời Mạt Pháp chúng sanh bạc phước, tam tai khởi lên, ngô độc quỷ thần, các Thiên Ma…, ở trong Nam Diêm Phù Đề và Chấn Đán quốc, các ác quỷ thần và tám vạn bốn ngàn Thiên Ma, mỗi thứ ma có năm ngàn quyến thuộc, ở Nam Diêm Phù Đề sát hại chúng sanh vô lượng vô số.

Các ông Kim Cang nay trong hội này nghe pháp bí mật, các ông nghe phương pháp Trì Chú, mau trước hãy tụng Đại Luân Kim Cang Đà Ra Ni Thần Chú.

Nếu các ông không trì pháp môn này, tất cả các chú dù cho có linh nghiệm cũng còn mắc phải cái tội hành ngụy trộm pháp, sau khi chết rồi phải đọa địa ngục, thọ tội khổ xong phải đọa vào đường súc sanh. Hành ngụy đắc tội như thế.

Nếu có Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân và vô lượng thiên tiên Kim Cang Bồ Tát, vô lượng Dạ Xoa, tất cả quỷ thần… hãy khéo lắng nghe, ta sẽ vì các ông nói Hoán Đảnh Thần Chú, tụng hai mươi mốt biến hay thành tất cả Chú pháp, việc thiện mau được thành tựu.

Chú này là quá khứ Chư Phật mười phương đã nói, Đà Ra Ni này là cái nhân của hết thảy đều thành Phật.

Tất cả Bồ Tát thảy đến Phật Đạo, tất cả Kim Cang đều được thân bất hoại, tất cả tiên nhân thảy đều thành tựu.

Người tụng Chú này hay thành tất cả ấn pháp, tất cả đàn pháp, sẽ vào đại đàn Mạn Đà La, không dụng sự đàn.

Nếu làm sự đàn, có các thứ tai chướng khởi lên như thiên nạn, địa nạn, Vương nạn, tặc nạn, thủy nạn, hỏa nạn, tất cả nạn Dạ Xoa, La Sát, Thiên Long quỷ thần nạn, ma nạn, tất cả nhân nạn, tụng Chú này bảy ngày đêm thanh tịnh thiêu hương, đối trước Tôn Tượng tụng Chú này sám hối ba nghiệp, tất cả các tội đều được tiêu diệt.

Tất cả quỷ thần thảy đều hoan hỉ, tất cả các bệnh trên thân đều được trừ lành.

Lúc bấy giờ Phật dạy Chấp Kim Cang thần, Tỳ Kheo A Nan và vô lượng thiên tiên: Này các ông, hãy lắng nghe, các ông trì Kim Cang chú, ta sẽ vì các ông nơi Kim Cang thiên trung mà kết đàn.

Các ông trì Bồ Tát chú, ta sẽ vì các ông nơi Bồ Tát thiên trung mà kết đàn.

Các ông trì Thiên Chú, ta sẽ vì các ông nơi Thiên trung mà kết đàn.

Các ông trì Long Thiên Chú, ta sẽ vì các ông nơi Long Cung trung mà kết đàn.

Các ông trì Nhị thập Bát Bộ quỷ thần Chú, ta sẽ vì các ông nơi quỷ thần thiên trung mà kết đàn.

Các ông trì Dạ Xoa La Sát Chú, ta sẽ vì các ông nơi Dạ Xoa La Sát thiên trung mà kết đàn.

Phật dạy Chấp Kim Cang thần, khi đang nói chú, thì núi sông, vách đá cả thảy sáu lần chấn động. Tất cả Tu Di sơn Chư Thiên quỷ thần thảy đều bất an, tất cả Long Vương đều đại bôn tẩu. Lúc ấy ba mươi ba Cõi Trời thảy đều không an.

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói Thần Chú rằng:

Na mồ Ta đá lê gia Địa bà dà nẫm Đát tha yết đá nẫm Minh Hùm Tỳ la thời tỳ la thời Ma ha Chước ca la Tát đá tát đá Ta la đế ta la đế Đá la duệ đá la duệ Tỳ đà ma nễ Tam bàn thiền nễ Đát la mạt nễ Tất đà yết lê đát diễm Tóa ha.

Đại Luân Kim Cang Đà Ra Ni Tâm chú chân ngôn rằng:

Nam Mô Tất hí lị gia Trụy vĩ già nẫm Đát tha già đa nẫm Úm Vĩ la thời vĩ la thời Ma ha chước yết la Phạt chiết lê Phạt chiết la Tát đá tát đá Ta la đế ta la đế Đát la duệ đát la duệ Tỳ đà mạt nễ Tam bàn thệ nễ Đa la mạt để Tất đà a yết lị đế lị diễm Tóa ha.

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói Chú này rồi, bảo Chấp Kim Cang thần và Trì Chú tiên nhân, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, v.v... trước cần phải mặc y mới thanh tịnh, thiêu hương cúng dường ngài Lâu Chí Kim Cang.

Tụng chú bảy ngày bảy đêm, chỉ thiêu hương và tịnh thủy, tụng chú mãn mười vạn biến, thành tựu tất cả các Chú pháp, về sau thông dụng tất cả ấn. Muốn trì tất cả Chú pháp thảy đều được thành tựu. Nếu hay thường tụng Chú này, sau khi mạng chung chóng đến Phật Địa.

Lúc bấy giờ cả thảy Đại Kim Cang Tạng Bồ Tát nghe Phật nói trì Đại Luân Kim Cang Đà Ra Ni Bí mật Tạng liền bạch rằng: Chúng tôi Đại Kim Cang Tạng Bồ Tát, mỗi người đều đem hết thảy trăm ngàn Hằng hà sa Kim Cang, mỗi vị Kim Cang có trăm vạn Hằng hà sa quyến thuộc, mỗi mỗi đều đem hết thảy trăm ngàn hằng hà sa Tạng thần, mỗi vị Tạng thần có đem Tứ Thiên Vương đến rưới xuống những trân bảo và Kim Cang Sơn dâng hiến Đức Phật.

Chúng con, Kim Cang Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nguyện đều đến Phật Địa. Chúng con quyến thuộc ngày đêm vui mừng khiến cho con được thọ trì.

Lại nữa chúng con dùng những thứ hương đốt, hương bột, hương thoa, tràng phan, hoa quý, bảo cái và trăm vị ăn uống ngon ngọt dâng lên Đức Thế Tôn cúng dường quá khứ, vị lai, hiện tại mười phương ba đời Chư Phật. Chúng con Đại Kim Cang Tạng Bồ Tát cũng vì mạt pháp chúng sanh thọ trì Thần Chú.

Nếu có kẻ trai lành, người gái tín và Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di thọ trì Đại Luân Kim Cang Đà Ra Ni này, phải tắm rửa sạch sẽ, mặc y mới thanh tịnh, đối trước Tôn Tượng thiêu hương cúng dường đầy đủ ba mâm đồ ăn như lời Kinh dạy.

Chúng con từ vô thỉ đến giờ, trôi lăn trong sanh tử không biết kiếp số, hủy báng các người tu hạnh Thanh Văn, Duyên Giác, Bích Chi Phật, Phật thừa.

Hủy báng Độc Giác, A La Hán, hủy báng Đại Thừa Bồ Tát, hủy báng người tu hành chánh pháp, làm dơ uế chốn già lam, dơ uế Chùa Tháp, dơ uế Kinh Điển, phá phạm giới hạnh, sát đạo dâm ba nghiệp không lành.

Làm thân Phật chảy máu, giết bậc A La Hán, thường làm việc điên đảo, cho chánh là tà mười điều ác, bất hiếu, giết hại cha mẹ, tạo tất cả các việc ác, không biết đầu mối.

Nay đối trước Tôn Tượng phát lồ sám hối, bảy ngày bảy đêm ba thời tụng Thần Chú Đà Ra Ni này mười tám biến. Rửa sạch ba mâm đựng đầy tịnh thủy cặm nhánh dương chi vào, làm ba mâm đồ ăn và bơ, mật, sữa đặc, bánh, nước trà nóng, ngó sen, các thứ trái cây.

Nơi trước Tôn Tượng, đào đất làm một cái lò lửa giống như hoa sen vừa mới nở. Dùng đất đỏ thoa phết bốn mặt, mới chú vào mười cân than, dùng than thọ Vương mộc hay du cương tử mộc, không được dùng loại than khác.

Lại dùng huân lục hương ba lượng lớn, an tức hương hai lượng lớn, bạch đàn hương hai lượng lớn, thanh mộc hương hai lượng lớn, bơ nửa lít, mật nửa lít, chặt nhỏ năm thứ hương vừa kể cho đều nhau, lớn bằng hạt đậu, để trong một cái đồ đựng bằng đồng, dùng cái thìa bằng đồng hòa trộn với nhau mà tụng Thần Chú vào mười tám biến và chú trong các thứ bơ, mật, hương ấy mười tám biến.

Tượng diện hướng Đông, hành giả diện hướng Tây, quỳ gối chắp tay, kiết cúng dường ấn như tướng hoa sen mới nở, hai ngón tay cái bằng nhau hướng ra sau nhị đại chỉ tương tịnh nộ hướng hậu, hai ngón út hiệp nhau hướng ra trước nhị tiểu chỉ hiệp nộ hướng tiền, sáu ngón kia cũng như bưng bát. Đây gọi là cúng dường ấn.

Đệ tử tên gì, tự xưng tánh danh và tỉnh, quận, xã. Nếu Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di thì xưng bổn Tăng Ni danh bổn tự danh, khải bạch Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật, quá khứ nhất thiết Hiền Thánh minh quan nghiệp đạo.

Đệ tử tên… sanh ngày tháng năm… giờ… và xưng ngày tháng năm hành lễ.

Đầu tiên đem tâm tỏ bày phát lồ sám hối.

Thỉnh mười phương ba đời tất cả Chư Phật.

Quá khứ tất cả Chư Phật.

Hiện tại tất cả Chư Phật.

Đương lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.

Và thập nhị Bộ Kinh Tu Đa La Tạng, các Đại Bồ Tát, hết thảy Hiền Thánh Tăng, hết thảy Kim Cang Tam Thập Tam Thiên, Tứ Thiên Vương, Đế Thích Thiên, Vương Tào Địa Phủ, Nhật Thiên, Nguyệt Thiên, Tinh Tú Thiên, Thiện Ác Đồng Tử, Hộ giới thiện Thần chứng tri đệ tử phát lồ sám hối, tội chướng đã có thảy khiến tiêu diệt. Đệ tử từ đời vô thỉ cho đến ngày nay, luân hồi nơi sáu nẻo trôi lăn trong sanh tử, không biết lành dữ.

Khi chưa biết Phật Pháp, ở bên Phật mà tạo tội, thường làm những hạnh trộm cắp, uống rượu, ăn thịt, hai lưỡi, ác khẩu các thứ đấu loạn, không biết đầu mối.

Sát sanh vô số, tà hạnh vô số, vọng ngữ vô số, ngày nay giờ này phát lồ sám hối. Một phen đã sám hối rồi, về sau không dám tái phạm.

Nguyện đệ tử tên… nay đối trước mười phương Chư Phật, trình bày các lỗi lầm, phá trai dạ thực, thường hành tà hạnh, sanh nơi sáu đường ngạ quỷ, súc sanh, man rợ, hạ tiện, thường sanh ở chỗ không lành, ngày nay giờ này phát lồ sám hối. Một phen đã sám hối rồi, về sau không dám tái phạm.

Nếu kẻ Thiện Nam, người Thiện Nữ, mỗi tháng ngày mùng tám cho đến ngày mười năm, mỗi ngày bày biện các thứ đồ ăn mới cúng dường, trong vòng bảy ngày tụng chú mãn mười vạn biến, quyết có cảnh giới.

Nếu là kẻ thượng căn được mộng thấy tất cả Chư Phật, Hiền Thánh xoa đầu thọ ký, tức thọ Phật dược, từ đó về sau chứng đắc Bồ Tát Kim Cang địa vị, đã gặp Phật được toại nguyện rồi.

Còn nếu là trung căn cảnh giới, nội bảy ngày cúng dường như trên, gió mưa kéo đen kịt, mộng thấy Kim Cang Hiền Thánh. Nếu là hạ căn chúng sanh, bảy ngày cúng dường như trên, không thấy Hiền Thánh, trong bảy ngày không thấy gió mưa, phan hoa không động, người này đời trước đã tạo nghiệp thập ác, ngũ nghịch, cùng với pháp vô duyên.

Hãy bội phần sám hối, một ngày một đêm sáu thời sám hối.

Chúng ta cần phải phục hương niệm tụng:

Nam Mô Phật Đà Gia.

Nam Mô Đạt Ma Gia.

Nam Mô Tăng Già Gia.

Nam Mô Thập Nhị Bộ Kinh.

Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát.

Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát.

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Cứu Thoát Bồ Tát Ma Ha Tát.

Định Tự Tại Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.

Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Dược Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.

Dược Thượng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát.

Vậy các Bồ Tát hết thảy mỗi vị đem hằng hà sa số quyến thuộc trước sau đoanh vây mà bạch Đức Phật rằng: Kính thưa Đức Thế Tôn, con là Bồ Tát quyến thuộc mỗi vị đem hương bột, hương thoa, phan, hoa, bảo cái cúng dường mười phương Chư Phật, vì mạt pháp chúng sanh tu học Đại Luân Đà Ra Ni trợ giúp phước lành cho nhau.

Thiện Nam Tử Thiện Nữ Nhân, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Bà La Môn…, tu học Kinh Điển và Bí mật Tu Đa La pháp môn, người Trì Chú và hạ căn chúng sanh tốc chứng nhân quả. Chúng tôi hết thảy chúng Bồ Tát cũng khiến ấn khả. Mười phương Chư Phật xoa đảnh thọ ký người trì tụng.

Đà Ra Ni này chính là căn bản pháp môn của quá khứ vô lượng Chư Phật. Người trì tụng Thần Chú này hay trừ tất cả tội chướng, tội căn bản thảy khiến tiêu diệt.

Nếu hạ căn chúng sanh, từ tháng giêng ngày mùng một, nơi trước Tôn Tượng tụng Thần Chú này mãn mười vạn biến mới vào Đạo Tràng. Treo thần phan Tứ Đại Thiên Vương bốn cái.

Bốn phương mỗi mỗi để Kim Cang phan mười hai cái, Bồ Tát phan tám cái, hướng Nam đương dương bố trí Lô Xá Na tượng.

Nơi trước các món cúng dường, dùng ba mặt mâm đồng, trong mâm để các thứ ẩm thực, dùng toàn đồ đồng đựng đầy gạo nếp, sữa, bơ, cơm, sáu cái bằng đồng để trong một mâm để đầy cơm, thìa bằng đồng, các thứ dùng để cúng dường Phật.

Nơi trước tượng, họa đất làm một cái đàn vuông vức bốn thước, thoa hương trên ấy, trên họa năm màu sắc, mỗi một góc vuông bằng nhau năm tấc.

Nơi trong chặng giữa viên sắc hướng thượng năm mâm mới, mãn đầy các nước hương thơm, cắm nhánh dương chi, liễu chi.

Mặt hướng Nam của đàn ấy, đào đất đắp một cái lò phương viên, một thước năm tấc, nơi trong một thước hình giống hoa sen, dùng bùn đỏ mà thoa đắp trong ấy.

Theo như trước năm thứ hương và bơ, mật và hương hòa nhau một chỗ. Dùng một cái thìa mới bằng đồng, chú vào hương này mười tám biến. Đàn kia an để năm chén đèn, một thước năm tấc tơ lụa các sắc xen lộn.

Mỗi tháng một ngày một đêm, tụng chú mười tám biến, cúng dường theo như trước, bảy ngày hai mươi mốt biến thay đổi đồ ăn.

Bảy ngày đã xong rồi, cảnh giới cũng không có mưa gió, quỷ thần không hiện, Kim Cang cảnh giới Bồ Tát không hiện thì tội căn thiệt là thâm trọng.

Lấy năm thứ hương trước hòa hợp, giã nhỏ hòa chung với mật làm hoàn, tụng chú mười tám biến, xong liền uống hương này.

Mỗi buổi sáng bụng trống, uống hai mươi hoàn với nước hoa thủy dưới giếng. Mỗi khi muốn nhai thuốc, chú nước hai mươi mốt biến.

Lại chú nước hương thơm tắm rửa thân thể, mặc y mới thanh tịnh, tụng chú cúng dường bốn mươi chín biến, nội chướng ấy thảy đều trừ diệt.

Chúng sanh hạ căn này, từ vô thỉ đến giờ, dùng vật của Tam Bảo, vật của Phật Pháp Tăng, thường hành trộm cắp, dâm dục kẻ khác, hủy báng tất cả Hiền Thánh, thọ tội vô số.

Năm này, tháng này, ngày này, đệ tử tên… nay đối trước Tôn Tượng, trước Kim Cang Bồ Tát Thánh Tăng phát lồ sám hối. Chư Phật hiện tiền, Thiên Long Bát Bộ, hết thảy quỷ thần cung cấp sai sử, Chư Đại Bồ Tát thường làm bạn lữ.

Người Trì Chú mỗi ngày ăn một lần, ăn chay gạo, nếp, sữa, bơ, cơm, thân thể được khoẻ mạnh, đi chỗ nào cũng không còn trở ngại.

Mọi người cung kính, nói ra lời gì, người nghe đều tín thọ. Tất cả tài bảo ngày đêm tăng trưởng. Khổ hạnh Đà Ra Ni bí mật Pháp Tạng này thường sanh tin kính.

Ở trong một phòng thất thanh tịnh, ngày đêm niệm tụng tinh cần, chớ làm tạp hạnh, nhất tâm thọ trì trọn hết một đời này, lại không còn thọ vào bào thai của tứ sanh, thường cùng Chư Đại Bồ Tát câu hội một chỗ.

Nếu Thiện Nam Tử Thiện Nữ Nhân, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Bà La Môn…, thọ trì đọc tụng vì người khác giải nói, thì sẽ thu hoạch được phước vô lượng.

Kinh này là phước điền của chúng sanh trong thời kỳ Mạt Pháp, được vào vô lượng trăm ngàn Đà Ra Ni pháp môn, cũng là hết thảy Kinh Tạng.

Nếu kẻ Thiện Nam, người Thiện Nữ thọ trì đọc tụng thanh tịnh và nằm ngủ phía dưới chân Tôn Tượng, tức sẽ thấy cảnh giới, tất cả Kinh Tạng và hết thảy Tạng thần, Kim Cang Bồ Tát, Sư Tăng Phụ Mẫu và tất cả Tôn Tượng.

Người này từ đó, ngoài cái tướng này nữa, còn gặp thấy nhiều cảnh giới khác, thấy rồi ngậm miệng chớ hướng với người mà nói. Nếu hướng với người mà nói thì giới hạnh đều bị phá mất đi sự linh ứng.

Nếu Thiện Nam Tử Thiện Nữ Nhân, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Bà La Môn…, đọc tụng Kinh Điển bí mật tổng trì pháp môn, thì phải có ba món phạm hạnh:

1. Khẩu tụng Kinh Điển không nói lời ác.

2. Tâm không ôm lòng ác.

3. Thân không nhiễm trước ngũ dục.

Không được cùng ngũ chủng Chiên Đà La nữ đồng ở chung một chỗ. Không được cùng ngoại đạp lạp Sư, ngũ Thiên đồ đảng vô số chiến cụ. Không được cùng kẻ dâm nữ và gái góa cùng chung nói chuyện, cũng không được đến nhà bán rượu mà ngủ nghỉ.

Cũng không được cùng ngoại đạo hí luận tất cả Kinh Điển, đấu loạn, tranh cạnh, phỉ báng chánh pháp và tất cả lợi dưỡng.

Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân!

Đối với đồ vật phẩm cúng dường Tôn Tượng, món ăn ấy mình không được ăn, vì ăn là giới hạnh đều bị phá. Nếu đem ban thí cho kẻ bần nhi thì được phước vô lượng. Cũng không được ăn món ăn dư thừa của kẻ tại gia, xuất gia. Cũng không được ăn các món ngũ tân rượu thịt.

Nếu Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân ăn các món ăn này thì thọ trì đọc tụng giới hạnh đều tản mất, dù có thọ trì đọc tụng cũng không có thần lực, đắc tội vọng ngữ.

Khi Phật nói Pháp này rồi, A Nan, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Tứ Thiên Vương, Thiên Long Quỷ Thần Bát Bộ, Càn Thát Bà, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Năm Trăm Bà La Môn Và Ba Mươi Ba Cõi Trời, Phạm Vương, Đế Thích, Nhân và Phi Nhân… và Chuyển Luân Thánh Vương nghe Phật nói đều đại hoan hỉ, thảy đều chứng vô sanh pháp nhẫn, tức đắc tâm Vô Thượng Bồ Đề Chánh Đẳng Chánh Giác và đều chứng Phật Địa.

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói pháp họa tượng. Quá khứ, vị lại, hiện tại mười phương ba đời tất cả các Đại Bồ Tát Ma Ha Tát trăm ngàn muôn chúng đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Kim Cang Tạng Vương đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn hai mươi tám bộ Dạ Xoa Thiên Vương đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Hương Thiên Vương đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Thiên Dạ Xoa Vương đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Sư Tử Thiên Vương đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Thánh Tăng đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Trì Chú Tiên Nhân đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Đế Thích Thiên Vương đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Khổng Tước Thiên Vương đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Long Thiên Vương đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Đại Phong Thiên Vương đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Đại Lôi Thiên Vương đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Tứ Đại Thiên Vương đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Đại Vũ Thiên Vương đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Kim Sí Điểu Vương đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Bạch Tượng Vương đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Nhật Thiên Vương đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Nguyệt Thiên Vương đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Tinh Tú Thiên Vương đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn A Tu La Vương đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Thủy Thiên Vương đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Hỏa Thiên Vương đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Diêm Ma La Vương đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Đại Địa Vương đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Sơn Thần Thiên Vương đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Hà Thần Thiên Vương đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Hải Thần Thiên Vương đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Ngũ Cốc Thiện Thần đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Xá Trạch Thần đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Thủ Môn Hộ Thần đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Viên Lâm Hoa Quả Thần đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Hí Thực Thiện Thần đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Chủ Thất Bảo Thiện Thần đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Ngũ Chủng Tịnh Tiền Tài Thiên Vương đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Tu Đa La Vương đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Bí Mật Tạng Thiên Thần Vương đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Công đức Thiên nữ đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Càn Thát Bà, Ca Lâu La, Khẩn Na La đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Ma Hầu La Già, Nhân nhân và Phi Nhân… đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Tiên Dược Thiên Thần Vương đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Thiện Diệu Tứ Thời Y Phục Thiên Vương đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Hằng hà sa số Cam Lồ Thiên Vương đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Thiên Ấn Đại Tướng hộ niệm hết thảy chúng sanh đều đến nhóm hội.

Trăm ngàn Chuyển Luân Thánh Vương đều đến nhóm hội.

Khi Đức Thế Tôn nói pháp họa tượng này, ba ngàn Đại Thiên Thế Giới sáu lần chấn động.

Lúc ấy trời mưa hoa Mạn Đà La, bốn phía nổi gió mùi hương thơm ngát, tràng phan tự lay động, trống Trời tự khua vang.

Mười phương ba đời Chư Phật phóng đại từ quang, dưới đến A Tỳ Địa Ngục, lục thú chúng sanh thấy sắc quang ấy rồi thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, chứng Vô Thượng Bồ Đề, kết tập đến chúng hội mong nghe pháp họa tượng của ba đời Chư Phật.

Lấy vải quyến tốt chia làm bốn lớp, mỗi lớp dài tám thước, dùng nước nhựa hương thơm thoa vải, không được dùng nước keo da mà họa tượng.

Người họa tượng thọ Bát Quan Trai giới thanh tịnh, tắm rửa sạch sẽ mặc y mới thanh tịnh, ở trong một tịnh phòng mà thiêu hương. Để một bình rửa đầy nước hương thơm, lấy nước ấy sái rưới bốn phương tức làm kiết giới. Trước họa ao nước. Ao nước hướng dưới tẻ hai ra. Trong ao họa hoa sen, có hoa nở, có hoa chưa nở hướng dưới.

Bốn phía ao nước an Kiếm lan thạch trụ cột trụ lan can hình lưỡi kiếm bằng đá. Trụ ấy hết thảy dùng màu sắc trang nghiêm, trên đỉnh dường như hoa sen mới nở, trong ấy an Kim Cang, châu ngọc.

Mỗi mỗi cột trụ an vàng ngọc châu báu, trung tâm làm một cái cầu bắc xuống, cũng dùng các màu sắc quý báu trang nghiêm. Trên thềm ngàn báu kia họa làm năm gian môn ốc, trên ấy hình một lâu đài hướng trên tạo thất môn ốc, trên đó lại an đuôi chim si.

Ngói một màu dường như ngọc bích lưu xuất nhiều sắc màu xanh biếc, hướng dưới đầu mái nhà. Trong mỗi viên ngói chạm trổ hoa báu, trong treo châu ngọc chuông rung.

Bảy gian lầu kia an bày cửa lớn và cửa sổ. Cửa trung tâm chính đường an một vòng vàng dây xích lớn, các cửa cũng họa tơ lụa bảy báu trang nghiêm như lầu vừa kể.

Dưới cửa trung tâm đường, họa một tượng Lô Xá Na Phật, tùy theo đó mà vẽ Tượng Phật dài hay ngắn, tả hữu có các đức A Nan, Ca Diếp và Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, thảy đều dùng bảy báu trang nghiêm.

Tả hữu vẽ hai vị Kim Cang thuần toàn kim sắc, tay cầm bảo xử oai nghiêm hàng ma thế, và dưới chân vị Kim Cang vẽ núi vàng.

Tả hữu hướng dưới kia lại họa hai Kim Cang màu hồng trắng, trên đảnh vị Kim Cang có luân cái, tay đều cầm xử, màu sắc trang nghiêm, dưới chân trở lại đạp núi Kim Cang, đoan chánh oai nghiêm, một khi mở miệng đôi môi mỉm cười.

Tả hữu dưới chân Kim Cang vẽ hai con Sư Tử, cử đầu hướng thượng thế gầm rống. Trước tượng Lô Xá Na Phật vẽ một lư hương vàng lớn, trên ấy an thất bảo cái, khói hương thường xuyên không khiến đoạn dứt.

Trước lư hương kia vẽ một hoa sen vừa nở, trong trung tâm hoa sen hóa ra bảy báu mâm hoa. Trong mâm đó có bảy tráp vàng có nhiều ngăn lớp, mỗi ngăn lớp an để vàng, bạc, lưu ly, san hô, chân châu, An Tức hương, Huân Lục hương, Ngưu Đầu Chiên Đàn hương để cúng dường.

Vẽ bốn cái phan Tứ Thiên Vương, mười hai cái phan Kim Cang, mười hai cái phan Bồ Tát, tám cái phan Long Vương. Vẽ một hành giả trên đất trải một cái nệm, trên nệm vẽ Kiết tường điểu thảo. Hành giả quỳ gối chắp tay cúng dường.

Nếu Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Bà La Môn… mỗi người tự họa Bổn Tôn thì diện mạo tượng phải vui vẻ, hình tráng thiếu niên, kiết già phu tọa.

Họa Tượng Pháp đã nói xong.

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kết tất cả ấn pháp:

1. Pháp thân ấn thứ nhất: Đứng dậy, chân đứng hình chữ đinh, thẳng hai cánh tay hướng lên trên, chắp hai bàn tay lại, hai ngón giữa mở ra, tám ngón kia hiệp nhau trong tiết, co hai cổ tay khiến hướng lên trên đảnh. Đây là Hộ thân ấn. Tụng chú mười tám biến.

2. Hàng phục nhất thiết Chư quỷ thần Thiên Ma ấn thứ hai: Tám ngón tay hiệp nhau lại, hai ngón giữa mở ra, hữu áp tả. Khi kết ấn này, tất cả Chư Phật, Bồ Tát, Kim Cang, Chư Thiên… thảy đều vui mừng.

3. Năng tiêu diệt nhất thiết tội chướng ấn thứ ba: Tám ngón, ngón vô danh, hai ngón út, ngón trỏ, ngón giữa mở ra tả áp hữu, hiệp hai khuỷu tay lại, quỳ gối tụng Thần Chú mười tám biến hoặc mười tám biến.

Nếu kẻ trai lành, người gái tín, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Bà La Môn… đã có tất cả quá khứ, hiện tại, vị lai tội chướng, hết thảy tội chướng này đều được tiêu diệt không còn dư sót.

Khi kết ấn này, hành giả thường được tất cả Chư Phật, Bồ Tát và Thiên Long Bát Bộ ủng hộ. Kết ấn xong, hành giả vận tâm tưởng nhờ ấn lực này mà được thân như Kim Cang thân, cúng dường tam Đạo Phật, Bồ Tát, Thanh Văn.

Khi kết ấn này nơi trước Tôn Tượng phải tắm rửa sạch sẽ, mặc y mới thanh tịnh, thiêu hương huân tay, trăm vị bánh trái ngon ngọt cúng dường.

Người tác pháp này phải khải thỉnh quá khứ, vị lai mười phương ba đời tất cả Chư Phật Thiên Long Bát Bộ, Thập Nhị Bộ Kinh và Tu Đa La Tạng.

Khải cáo minh quan nghiệp đạo chứng tri đệ tử tên… đã có tất cả quá khứ, vị lai, hiện tại hết thảy nghiệp tội đều được tiêu trừ. Người ấy ở trong Đà Ra Ni này đắc được Kim Cang Tam Muội.

4. Tồi toái nhất thiết Chư Thiên Ma, nhất thiết ác quỷ thần, trùng đạo, tinh mị, ác thú… ấn thứ tư: Đứng dậy, chân sát đất đứng hình chữ đinh, tay tả hướng xuống nộ lập chỉ các ngón chỉ xuống, mặt có vẻ giận dữ, tưởng trong tay có khí trượng phát ra. 

Tay hữu hướng thượng, tưởng trong tay có bảo xử, hàng phục tất cả Chư Ma Thần và tất cả Thiên Ma, hàng phục tất cả mọi người, ra vẻ đại sân oai, răng cắn môi dưới, trợn mắt nhăn mày.

Xử ấn này, trong tay giơ tám ngón tréo chặt lại, ngón tay cái nắm tiết giữa ngón trỏ, để nơi tâm trung, tưởng tự trên đảnh có hỏa luân hiện khởi nộ sân.

Tưởng tất cả Thiên Ma, tất cả ác quỷ, trùng đạo, quỷ mị thú loại… một thời đều chết. Hướng lên khán Thiên, trong hư không tất cả phi Điểu, phi Thiên, Dạ Xoa, tất cả tạp loại…, một thời đồng chết.

5. Hàng phục nhất thiết Thiên Ma quỷ thần trảm đầu ấn thứ năm: Cũng đứng hai chân hình chữ đinh, tay tả nắm cổ tay hữu, cánh tay ngang bằng và tay trái không che cổ tay. Đây gọi là Kim Cang Việt phủ ấn. Khi kết ấn này, tất cả Thiên Ma, quỷ thần thảy đều bị trảm đầu một thời đồng chết.

6. Kim Cang đao ấn thứ sáu: Tay hữu co ngón vô danh, ngón út trong lòng bàn tay. Lấy ngón cái đè giáp trên hai ngón, mở duỗi ngón trỏ, ngón giữa. Giơ cao tay. Đây gọi là Kim Cang đao ấn chỉ. Tưởng đao này hóa làm trăm ngàn vạn đao, chư quỷ thần tất cả tinh mị, nhất thời câu khởi các đao đồng khởi cùng lúc.

7. Kim Cang hỏa luân ấn thứ bảy: Hai ngón cái, hai ngón giữa hiệp nhau, hai ngón trỏ và hai ngón vô danh tréo nhau vào trong lòng bàn tay, tả đè hữu câu nhau. Hiệp hai cổ tay nộ thượng hướng hạ, sát nộ cũng như trăm ngàn hỏa luân.

Người tác pháp này đối nơi trước Phật, kiết già phu tọa, hai cánh chõ khuỷu tay để trên đầu gối. Tâm tưởng hỏa luân có mười hai căm, trong mỗi căm lại có trăm ngàn hỏa binh. Mỗi mỗi hỏa binh hóa làm trăm ngàn hỏa binh, đồng thời mỗi mỗi xua đuổi vô lượng hỏa Thần.

Nếu có các ma quỷ thần và tất cả tạp loại quỷ mị hằng sa quyến thuộc não loạn chúng sanh ấy, hỏa luân kia sẽ hàng phục hết thảy.

8. Kim Cang Tạng Vương Hàng phục ma ấn thứ tám: Kiết già phu tọa, tả hữu hai tay, ngón trỏ, ngón giữa, ngón vô danh, ba ngón mở duỗi ra để trong lòng tả hữu bàn tay.

Tay hữu ba ngón hướng thượng, mở duỗi tay tả trong lòng bàn tay, tả áp hữu đè nhau. Tay hữu ngón cái đè lên ngón út tay tả trong khi ngón út tay hữu đè ngón cái tay tả.

Đây gọi là Đại hàng Thiên Ma ấn.

Ấn này có hai tên, một như cựu ấn, tay tả hướng hạ, tay hữu hướng thượng, tréo nhau như trước, gọi là Hàng phục nhất thiết ma ấn.

Lúc bấy giờ Đức Như Lai cùng quá khứ, vị lai, hiện tại mười phương ba đời tất cả Chư Phật, Bồ Tát, Kim Cang, Chư Thiên Long Bát Bộ, trăm ngàn vạn hằng hà sa Chư Phật đều ở Bồ Đề Đạo Tràng lúc nói ấn này.

Lại có ba mươi sáu thứ Ma Vương, Thiên Ma, hư không ma và mười hai Ma Vương thống lãnh tám muôn bốn ngàn ma binh để làm quyến thuộc.

Lại có năm trăm Thiên Ma Ba Tuần, mỗi vị lãnh đạo hằng hà sa quyến thuộc và vô lượng ác quỷ thần binh, ăn nuốt máu thịt của chúng sanh.

Tất cả tinh mị, trùng đạo lại đem ma sư nổi kéo mây mù, tuôn mưa phi thời mà hạ giáng sương tuyết đá lạnh làm tổn hại tất cả lúa mạ.

Lại còn đem những đồ tích chứa khí trượng tuông xuống trong thiên hạ, hành bệnh giết hại chúng sanh, hằng làm nghiệp vô tâm từ bi.

Lại có các tạp loại quỷ thần hớp đoạt tinh khí của người, vô lượng vô biên hữu hình, vô hình, có tay hoặc không có tay, có chân hoặc không có chân, không nói mà đến, đến mà mới nói, nổi lòng giận hét, trợn mắt cầm các khí trượng.

Lại có Thiên Ma đầu chim, Thiên Ma đầu chuột, Thiên Ma đầu heo, Thiên Ma đầu gà, Thiên Ma đầu thỏ, Thiên Ma đầu trâu, tất cả các loại Thiên Ma kia xả bỏ hết thảy khí trượng, cung, ná, gươm, thuẩn, luân cái, tất cả y giáp, ném quăng nơi trước Đức Như Lai, cầu xin tha mạng mà nói lên lời như thế này:

Chúng con hết thảy ma chúng xin quy y. Xin Đức Như Lai chớ tổn chúng con, con đối với tất cả trong Phật Pháp thường ủng hộ.

Nếu người trì tụng Kinh Điển, không có tất cả tai nạn, khiến thiện pháp của họ ngày đêm tăng trưởng, tất cả tai nạn thảy đều tiêu diệt không còn dư sót.

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các ma rằng: Các ngươi lại hay có thể phát tâm Bồ Đề, tức đắc Vô Thượng Bồ Đề Chánh Đẳng Chánh Giác. Nếu kẻ trai lành, người gái tín, sau khi Đức Như Lai diệt độ mà thọ trì Đà Ra Ni này thì người ấy tức chứng đắc địa vị Kim Cang Tạng Bồ Tát, thường được tất cả Chư Phật gia hộ, tất cả Bồ Tát làm bạn lữ.

Nếu những kẻ trai lành ấy kém thiếu tư lương, thường khiến phong túc. Tụng Chú này, thân họ như Cam Lồ, sắc lực mạnh khoẻ. Nếu có Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Bà La Môn… đã phá giới, có tất cả các tội đều khiến diệt trừ.

Nếu kẻ trai lành, người gái tín tụng Đà Ra Ni này, ngày đêm tăng trưởng tinh cần suy nghĩ đến tất cả chúng sanh xa lìa tù đày cùm trói, hồi thí cho chốn minh quan nghiệp đạo, tất cả quỷ thần và chúng sanh thọ tội tại A Tỳ Địa Ngục đều khiến giải thoát.

Nếu có chúng sanh đời trước tạo tất cả ác nghiệp nay tuy được thân người nhưng lại vướng mang tất cả bệnh tật, trùng đạo tinh mị, điên cuồng rong chạy và tất cả tai ương, tiếng kêu như ác điểu, nóng lạnh ác bệnh suốt năm chày tháng mà chẳng thuyên giảm.

Nếu tụng Đà Ra Ni mười tám biến thì tất cả tai bệnh thảy đều trừ lành.

Nếu chúng sanh bạc phước thọ mạng ngắn ngủi, tụng Đà Ra Ni này bốn mươi chín biến tức được tăng thêm tuổi thọ.

Nếu có chúng sanh sản nạn phải tụng Đà Ra Ni Kinh Điển này bốn mươi chín biến, tai nạn tiêu diệt bình phục như cũ.

Nếu hoạn bệnh sốt rét một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày cho đến bảy ngày hay nửa tháng, hoặc trải qua một tháng, hoặc lại một năm mà không được lành, lấy bình đựng đầy tỉnh hoa thủy, để trước Tôn Tượng tụng chú vào nước mười tám biến, đem cho người bệnh hai ba hiệp mà uống. Dùng hoàn năm thứ hương như ở trước mà uống tức được lành bệnh.

Nếu vào ngày bệnh rét ấy, chú vào lưỡi dao mới mười tám biến, họa vẽ dưới đất bốn thước vuông vức, người bệnh kia vào đó tắm rửa, thay y mới thanh tịnh, ngồi trong đó cho uống hương tụng chú mười tám biến, tức được trừ lành.

Nếu bệnh hoạn ốm yếu nhiều năm, nằm mà tụng chú, vẽ đất trước Tôn Tượng, khẩn cầu Chư Phật mong ngài cứu khổ, thiêu hương chí tâm, dâng trăm vị ẩm thực phụng hiến cúng dường tức được trừ lành.

Nếu là tất cả tinh mị vọng lượng, hoành quỷ trùng đạo ăn tim chúng sanh, trên dưới xuất huyết không lành, hoặc trải qua năm tháng, tức đối trước Tôn Tượng, theo như trước thiêu hương, bơ, mật, sữa, phô mai, gạo nếp, hoa hồ ma hòa nhau lại bỏ vào lư lửa thiêu tụng chú bảy ngày bảy đêm, theo như trước cúng dường mà uống những hoàn hương với nước hoa giếng, tức được trừ lành.

Nếu người mắc bệnh điên quá nặng, theo như trước cúng dường, thiêu hương ẩm thực các thứ bánh trái, một thất hai thất cúng dường tức được trừ lành.

Nếu là thiên hành bệnh nhiều tháng không lành, chú trong nước tắm rửa và uống bốn năm hiệp tức được trừ lành. Nếu người bị tất cả ghẻ lở và năm thứ già ma la tật bệnh bệnh nan y như ung, phong, lao, cổ, lại, chú trong nước tắm rửa bốn mươi chín ngày và phục hương hai mươi mốt hoàn, gồm cả tụng Kinh Điển này trước Tôn Tượng bốn mươi chín biến tức được trừ lành.

Nếu bị ghẻ lác không luận là khô hay ướt, nghiền hùng hoàng một lượng hòa chung với bơ, đối trước Tôn Tượng tụng Chú mười tám biến, nhiên hậu đem thí cho tất cả chúng sanh.

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói Kinh Đà Ra Ni này rồi, phó chúc cho những vị Đại Kim Cang Tạng Bồ Tát và A Nan Tỳ Kheo, Thiên Long Bát Bộ, trước sau vi nhiễu cung kính lễ bái tín thọ phụng hành.

Gia trì bạch phấn chân ngôn màu trắng:

Úm Yết na duệ Thấp bổ đà dạ Sa ha.

Gia trì xích phấn chân ngôn màu đỏ:

Úm Yết na duệ A la đà dạ Sa ha.

Gia trì huỳnh phấn chân ngôn màu vàng:

Úm Yết na duệ Ti đà dạ Sa ha.

Gia trì thanh phấn chân ngôn màu xanh:

Úm A Yết na duệ Khả lị đà dạ Sa ha.

Gia trì hắc phấn chân ngôn màu đen:

Úm A Yết na duệ Quân lợi sắc na dạ Sa ha.

Phấn: bột gạo mịn hay phấn các loại nhụy hoa, gia trì tô vẽ trang điểm màu sắc Tượng Phật. Quy mạng Đà Ra Ni Đã thấy tất cả công đức Kinh Tạng và thấy tất cả Đạo Tràng đều tụng chân ngôn này bảy biến công đức không thể nghĩ bàn.

Na mồ Bố đá gia cu la ni Na mồ Đạt mạ gia đá dĩ nĩ Na mồ Tăng ha gia ma đế Đạt lị phiếu tệ Tát đát lị nẵng Nẫm mồ.

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Hotline Hotline: 0909.768.112
zaloNhắn tin zalo
messNhắn tin SMS
shoppeShoppe