TU TÂM THƯỢNG SƯ BẠT TRỪ CÁC CHƯỚNG

15/02/2024

Du già chân nghĩa ly hí luận; Tâm yếu du già thường tụng này; Thích hợp thiền định nơi ẩn cảnh;

Tích lũy tư lương hết các nhánh;

Sau đó nhất tâm nhập định hành; Vào nghĩa Bổn tôn, Thần chú, Tuệ.

 

 

Na-mo
Con và hư không hữu tình không sót ai,
Nương tựa chư vị thù thắng chốn quy y,
Khi phát bồ đề tâm nguyện và tâm hành,
Quả vị Tam Thân Thượng Sư nhập tu trì.
 
Hung!
Từ Tánh Không Giới hiển bày toàn diệu trí,
Từ Hri nhân duyên thiền định phóng hào quang,
Hiện hữu hết thảy Tịnh cảnh Liên Hoa Võng,
Bày trí nhiệm mầu không tưởng giữa đàn tràng,
Bảo tòa sư tử, hoa sen, nệm nhật, nguyệt,
Chữ Hri lớn thành thân con trong sát na,
Là Đại Đạo Sư Or-gyen Thod-treng-tsal,
Hiện hữu uy trấn trắng hồng tướng an-nộ,
Tay phải cầm chày năm chấu giơ lên không,
Tay trái bình đẳng giữ cốc bình trường thọ,
Mật phi ẩn tướng kha-tram (cây Thiên trượng) bên vai trái,
Mão Sen, Mật phục, Pháp y choàng lộng lẫy,
Hai chân du hí, hào quang rộng trùm khắp.
Đỉnh đầu Báo thân uy quyền Quán Thế Âm,
Chủ bộ (chủ của Liên Hoa Bộ) Thủ hộ Vô Lượng Thọ an trụ,
Trên, dưới, phương, biên hóa hiện mười hai tướng,
Biển cả Tam Căn, Hộ Pháp tụ như mây,
Trí-Nguyện bất phân từ vô thủy tự thành,
Từ Hri giữa tâm Chủ bộ (Đức Vô Lượng Thọ) phóng hào quang,
Thu nhiếp lực sống hữu tịch (Sinh tử, Niết bàn) tan vào con,
Tôn Thánh Đại Bi (Đức Quán Thế Âm) oai thần điều chúng sinh,
Tịnh hóa các dòng đau khổ chúng sáu cõi,
Giữa tâm thân con Thượng Sư tổng các bộ,
Chính giữa chày kim cang vàng quanh chữ Hri,
Vòng chữ minh chú xoay vần phóng hào quang,
Cúng dường Thánh chúng, làm lợi hết hữu tình,
Ngoại khí thành Cõi Phi Hạ cực thanh tịnh,
Nội tình hiện hữu hóa thành Bổn Tôn Ấn,
Âm là minh chú, niệm là Quang Minh Cảnh,
Sự nghiệp bốn nghiệp bình phàm tự nhiên thành,
Thù thắng bất động Đại Lạc Kim Cang Cảnh,
Chứng đắc quả vị Bất Tử của Tam Thân.
 
Om Ah Hung, Ben-gia Gu-ru Pe-ma Sid-dhi Hung
 
            Ba chữ (Om Ah Hung) Ba Thân vô phân biệt; Ben-gia Gu-ru chủ của bộ; Pe-ma biến hiện vòng đàn tràng, Sid-dhi Hung là trao thành tựu; Ba cận, tu, nghiệp gọp thành một, Mật Chú Kim Cang làm các nghiệp; Cuối cùng Thượng Sư tổng các bộ; Đặt trọn tâm ý thỉnh nguyện cầu.
 
Hô!
Nguyện lực tu trì đàn tràng Trì Minh Sư,
Con và vô biên chúng sinh không sót ai,
Cả bốn sự nghiệp tự nhiên đắc thành tựu,
Thoát từ cảnh giới Quang Minh của Pháp Thân.
 
Gia trì Căn, Truyền Thượng Sư trụ nơi tâm,
Bổn tôn, Không hành giúp như hình với bóng,
Hộ Pháp, Thủ hộ tich trừ hết chướng ngại,
Thành tựu chân thật thắng, phàm, nguyện cát tường.
 
Căn bản Thượng Sư mọi thời cùng, Tôn chủ vĩ đại Đấng Padma (Liên Hoa), Bất phân, thành khẩn thỉnh nguyện cầu, Đắc chân thành tựu trừ mọi chướng, Samaya gya gya gya!
Chánh đẳng bí mật từ Phục tàng thâm sâu của Đại Khai Mật Tạng hóa thân, Choggyur Dechen Lingpa.
 
Nhân duyên nhận được sự khẩu truyền bản văn này từ Kyabje Chogling Rinpoche và nhận sự chỉ dẫn từ Tulku Dorje ở tu viện Ka-Nying, Ngữ Lực Giới Hiền dịch từ Tạng văn sang Việt văn gửi tặng các đạo hữu có cùng nhân duyên trong chuyến cúng dường thỉnh Pháp tại Đại Bảo Tháp Boudha, nguyện công đức nhỏ này là duyên lành để mọi người thuận duyên tu tập cầu nguyện đến Guru Rinpoche bạt trừ mọi chướng ngại trên đường tu, chư Thánh sư được trường thọ và nguyện hết chúng sinh đắc thành Phật quả.
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Hotline Hotline: 0909.768.112
zaloNhắn tin zalo
messNhắn tin SMS
shoppeShoppe