TÁN THÁN MƯỜI HAI CÔNG HẠNH PHẬT

15/02/2024

Thánh hoạ trình bày mười hai công hạnh Phật

Phương xảo từ bi sinh vào tộc Sha-kya (1),
Hoại diệt ma quân, tha nhân không thể thắng,
Thân tướng uy nghi như núi vàng Tu Di,
Quân Vương Sha-kya nơi Ngài cung kính lễ.
Là bậc đầu tiên phát khởi tâm giác ngộ,
Thực hành viên mãn phước trí hai tư lương,
Công hạnh quảng đại thời này (2) và trở thành
Hỗ chủ chúng sinh nơi Ngài con tán thán.
Làm lợi Chư Thiên biết đúng thời điều phục,
Từ trời giáng thế như voi lớn quang lâm,
Quán thấy chủng tộc, nơi Thiên Nữ Huyễn Ảo (3),
Tiến nhập mẫu thai công hạnh cung kính lễ.
Tròn đủ mười tháng nam tử dòng Sha-kya,
Lúc đản sinh vườn cát tường Lum-bi-ni (4),
Phạm Thiên, Đế Thích cúi lễ nơi thắng tướng (5),
Định tộc giác ngộ công hạnh cung kính lễ.
Thiếu niên dũng mãnh sư tử trong nhân loại,
Hiển tài nghệ nơi A-gha Ma-ga-dha (6),
Đã khuất phục hết chúng sĩ phu kiêu mạn,
Vô hữu địch thủ công hạnh cung kính lễ.
Hành xử phù hợp các pháp của thế gian,
Vì đoạn tội khổ của nghiệp mà nạp lấy (7)
Hậu phi quyến thuộc, hành phương tiện thiện xảo
Thái Tử hộ quốc công hạnh cung kính lễ.
Thấy rõ chư hành luân hồi không yếu nghĩa,
Trốn khỏi gia trạch du hành qua hư không,
Ở trước Thanh Tịnh Bảo Tháp tự mình làm,
Xuất gia hoàn toàn công hạnh cung kính lễ.
Nghĩ tưởng thành tựu giác ngộ bằng tinh tấn,
Sáu năm bên bờ sông Ne-ra-nja-na (8),
Thực hành khổ hạnh tinh tấn đến tận cùng,
Đắc thắng thiền định công hạnh cung kính lễ.
Để trọn ý nghĩa nỗ lực từ vô thủy,
Dưới cội Bồ Đề ở nước Ma-ga-dha,
Kiết già bất động hiện chứng quả Phật Đà,
Viên thành Chánh Giác công hạnh cung kính lễ.
Lấy đại bi tâm nhanh chóng nhìn chúng sinh,
Thù thắng thánh địa như Va-ra-na-si (9),
Chuyển Diệu Pháp Luân tuỳ cơ giáo hoá chúng,
An trí Tam Thừa công hạnh cung kính lễ.
Vì để đánh bại đối thủ ác tranh biện,
Như bọn lục sư ngoại đạo, chúng Thiên Thụ (10),
Hàng phục chúng ma nơi vùng Diệt Lụy Nữ (11),
Năng Nhân thắng các chiến đấu cung kính lễ.
Bởi vô tỷ dụ phẩm hạnh trong Tam Giới,
Hữu Sở Văn quốc (12) thị hiện đại thần thông,
Hết thảy thiên, nhân, chúng sinh đồng cúng dường,
Hưng thịnh Giáo Pháp công hạnh cung kính lễ.
Vì để khích lệ nhanh chóng chúng giải đãi,
Nơi Thượng Mao Thành (13) trên đại địa thanh tịnh,
Thân như kim cang bất tử đã viên tịch,
Khế nhập Niết Bàn công hạnh cung kính lễ.
Vì Chân Thật Tánh không hề bị hoại diệt,
Vì muốn chúng sinh tương lai đạt phước đức,
Chính thế hóa hiện rất nhiều xá lợi tử,
Tám phần linh cốt công hạnh cung kính lễ.
 
Chỉ một đoạn kệ (4 câu) đầu tiên của bài trên đây là do Tôn giả Drikungpa trước tác, từ đó trở về sau do Giáo Thọ Sư Long Thọ Bồ Tát sáng tác.
 
            Chú thích:
(*) Một thuật ngữ khác là “Phật hành thập nhị hoằng hóa”, ngụ chỉ hóa thân Phật thị hiện cả một đời trãi qua mười hai sự kiện lớn như: 01. Đâu Suất giáng trần, 02. Nhập trụ mẫu thai, 03. Viên mãn đản sinh, 04. Thiếu niên tài nghệ, 05. Thụ dụng phi quyến, 06. Ly gia xuất gia, 07. Nan hành khổ hạnh, 08. Đến Kim Cang Tòa (Bồ Đề Đạo Tràng), 09. Điều phục ma quân, 10. Viên thành Chánh Giác, 11. Chuyển Diệu Pháp Luân, 12. Nhập Đại Niết Bàn.
(1) Thích Ca – họ của Đức Phật Shakya Muni (Phạn ngữ), Tạng dịch Shakya Thubpa tức Shakya Năng Nhân, phiên âm từ Hán Việt là Thích Ca Mâu Ni. (2) Ngụ chỉ Đức Phật lựa chọn thời Hiền Kiếp này, khi con người có tuổi thọ một trăm, là thời cơ thích đáng mà thực hành sự nghiệp quảng đại và trở thành hỗ chủ của chúng sinh. (3) Mayadevi - Tên của hoàng hậu Ma Da, thân mẫu của Đức Phật. (4) Vườn Lâm Tỳ Ni. (5) Ngụ chỉ Đức Phật có ba mươi hai tướng thù thắng. (6) Ở Ngang Tạp thuộc nước Ma Kiệt Đà. (7) Ngụ chỉ đoạn trừ những lời phỉ báng. (8) Sông Ni Liên Thiền. (9) Vườn Lộc Uyển – Ba La Nại. (10) Devadatta – Đề Bà Đạt Đa. (11) Phiên âm Tạng ngữ: Khorma Jig. (12) Sravasti – Nước Xá Vệ. (13) Kushinagara – Thành Câu Thi Na.
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Hotline Hotline: 0909.768.112
zaloNhắn tin zalo
messNhắn tin SMS
shoppeShoppe