TRÌ TỤNG PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG TĂNG TRƯỞNG PHƯỚC ĐỨC

15/02/2024

Bảo tháp Phật Đảnh Tôn Thắng Mẫu cùng với chín Bổn tôn

1. Quy y – Phát tâm:
Chư Phật, Chánh Pháp, Tăng Già thù thắng bảo,
Cho đến giác ngộ con nương tựa quy y,
Công đức có được như con hành bố thí,
Nguyện thành Phật quả vì lợi ích chúng sinh.
 
2. Quán tưởng:
Thân ta bình thường mỗi nơi hiện sáng rỏ,
Đỉnh đầu trên đĩa mặt trăng Om màu trắng,
Cổ họng Ah đỏ, giữa tim Hung xanh đen,
Trên trán Tram vàng, ngay rốn Hri màu đỏ,
Hai gối Am Ah xanh lá làm biểu tượng.
 
Tụng 3 lần:
Om Ah Hung Tram Hri Am Ah rak-sha rak-sha tu mam.
 
Bầu trời phía trước Phật tháp Tôn Thắng Mẫu,
Bên trong bảo bình viên mãn đủ tánh tướng,
Phật Đảnh Tôn Thắng Mẫu cùng chín bổn tôn,
Hết thảy Chư Phật, Bồ Tát vi nhiễu quanh.
Tâm chú:
Om Bhrum Soa-ha. Om A-mri-ta A-yur-da-de Soa-ha.
 
Khi trì tụng chấp hai tay trong thế cung kính và trì tụng hai mươi mốt biến khi có thể, nếu không thể trì tụng đà-ra-ni dài thì có thể trì tụng tâm chú cũng được. Khi trì tụng quán tưởng rõ, tâm ý tập trung vào các chủng tự trên thân mình, ý nghĩa vô ngã, các bổn tôn ở phía trước, âm thanh của thần chú v.v… quán tưởng các chủng tự vào lúc giữa, âm thanh thần chú vào lúc cuối. Nếu phóng chiếu thì xưng tán cầu thỉnh thể nhập v.v… thực hành như thế nào có thể và hồi hướng công đức.
 
3. Hồi hướng:
Nguyện thiện hạnh này con nhanh chóng,
Đắc thành tựu Tôn Thắng Phật Mẫu,
Chúng sinh dù một cũng không sót,
Đồng an lập vào quả vị Ngài.
 
 
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Hotline Hotline: 0909.768.112
zaloNhắn tin zalo
messNhắn tin SMS
shoppeShoppe