Tượng đồng Ma Lợi Chi Thiên Marici

3.280.000 ₫

Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát tượng đồng mật tông
Kích thước : chiều cao 21cm x chiều dài 13 cm x chiều rộng 8 cm
Chất liệu : đồng vẽ

Số lượng

Mua nhanh

Gọi ngay cho chúng tôi 0909.768.112


Một thời Đức Bà Già Bà ngự tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc trong nước Xá Vệ cùng với chúng Đại Tỳ Khưu gồm 1250 người đến dự.
Khi ấy Đức Thế Tôn bảo các Tỳ Khưu:”Có vị Trời tên là Ma Lợi Chi Thiên (Marìcì Devi) thường đi trước mặt trời mặt trăng . Vị Ma Lợi Chi Thiên ấy , không người nào có thể nhìn thấy, không người nào có thể rút bỏ, chẳng bị người nào bịa chuyện dối trá, chẳng bị người nào trói buộc, chẳng bị người nào nợ nần tài vật, chẳng bị oan gia có dịp hãm hại”
Đức Phật bảo:” Này các Tỳ Khưu ! Nếu có người biết tên của vị trời Ma Lợi Chi ấy thì người đó cũng chẳng bị ai nhìn thấy, cũng chẳng thể rút bỏ, chẳng bị người bịa chuyện dối trá, chẳng bị người nợ nần tài vật, chẳng bị oan gia có dịp hãm hại”.
Đức Phật bảo:” Các Tỳ Khưu ! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện biết tên của vị trời Ma Lợi Chi ấy thì nên nói rằng:Con, đệ tử (Họ tên…) biết tên của Ma Lợi Chi cho nên không người nào có thể nhìn thấy con, không người nào có thể rút bỏ con, chẳng bị người nào bịa chuyện dối trá con, chẳng bị người nào có thể trói buộc con, chẳng bị người nào nợ nần tài vật của con, chẳng bị oan gia có dịp hãm hại con”
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo:” Các Tỳ Khưu ! Vị trời Ma Lợi Chi ấy có Đà La Ni Chú hay thủ hộ cho người. Liền nói Chú :
TADYATHÀ: ARKA MASI, MARKA MASI , JVALA MASI , JVALA MASI , MAHÀ JVALA MASI , ANTARDHÀNA MASI , SVÀHÀ
Trong đường đi, hộ con. Bị lạc lối đi, hộ con. Ban ngày hộ con, ban đêm hộ con. Trong nạn vua chúa , hộ con. Trong nạn giặc cướp, hộ con. Trong nạn nước cuốn, hộ con. Trong nạn lửa đốt, hộ con. Ở trong bệnh dịch, hộ con.
Nơi A cưu lệ, vô lợi chi đế, cát lị cát lị, an đế an đế,. Ở tất cả xứ, tất cả thời , hộ con, đệ tử (Họ tên…) Sa bà ha
Đức Phật bảo:” Này các Tỳ Khưu ! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện, Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Quốc Vương, Đại Thần với các nhân dân nghe Ma Lợi Chi Thiên Đà La Ni này, một lòng thọ trì thì người ấy chẳng bị các ác như trên gây hại”
Đức Phật bảo:” Các Tỳ Khưu ! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện viết chép Kinh này, thọ trì đọc tụng, một lòng trai giới, tĩnh trị một thất. Dùng bùn thơm xoa tô mặt đất, 7 ngày 7 đêm tụng trì Ma Lợi Chi Thiên Đà La Ni này mãn 108 biến Thì các chốn đi qua, tất cả oán tặc thảy đều ngưng chém giết.
Khi đi nên viết chép Đà La Ni này. Hoặc giắt trong búi tóc, hoặc đeo trong áo, tùy thân mà đi thì tất cả các ác chẳng thể gia hại, thảy đều lui tan chẳng dám chống lại.
Nếu bị bệnh tật, nên thỉnh một vị Tỳ Khưu có Tĩnh giới với Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Như trước tĩnh trị một thất, dùng bùn thơm xoa tô mặt đất, đốt mọi loại danh hương, bày 7 bàn quả bánh, an bố 5 màu bày cơm 5 màu, thỉnh Ma Lợi Chi Thiên Đà La Ni Chú Kinh này mãn 200 biến ắt tất cả Bệnh Quỷ (Quỷ gây bệnh) đều sinh tâm Từ, rời khỏi người bệnh, tức được trừ khỏi.

 

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Hotline Hotline: 0909.768.112
zaloNhắn tin zalo
messNhắn tin SMS
shoppeShoppe